วัตถุประสงค์ของสมาคม (Objectives)

สมาคมแพทย์ความงาม ATAP

สมาคมแพทย์ความงาม (สพคง.)

วัตถุประสงค์ของสมาคมแพทย์ความงาม เพื่อ

1. ส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการ ในการประกอบโรคศิลปะด้านความงามที่มีมาตรฐานให้กว้างขวาง เพื่อเป็นประโยชน์แก่สาธารณะ

2. ส่งเสริมการวิจัยโดยให้ทุนวิจัย และส่งเสริมการประชุมร่วมกับสมาคมนานาชาติ เพื่อให้แพทย์และนักวิจัยได้นำเสนอผลงานในเวทีระดับนานาชาติ

3. สนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในระหว่างสมาชิกด้วยกันและกับสมาคมสาขาเดียวกันและต่างสาขาวิชาทั้งในและนอกประเทศ

4. ช่วยเหลือและร่วมมือกับทางราชการและองค์การต่าง ๆ ในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิชาการทางด้านแพทย์ความงาม

5. เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการด้านแพทย์ความงาม

6. สร้างสรรค์และส่งเสริมสามัคคีธรรมและจริยธรรม

7. ไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมใดๆ ที่เป็นเรื่องการเมือง

 

ใส่ความเห็น