การสมัครสมาชิกสมาคม

สมาชิกของสมาคม มี 2 ประเภท คือ

1.สมาชิกสามัญ ได้แก่ สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดยอนุมัติจาก แพทยสภา

2.สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ บุคคลผู้ทรงเกียรติ หรือทรงคุณวุฒิ หรือผู้มีอุปการะคุณแก่สมาคมซึ่งคณะกรรมการลงมติให้เชิญเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม

สมาชิกจะต้องประกอบด้วยคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

  1. เป็นผู้บรรลุนิติภาวะแล้ว
  2. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย
  3. ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ
  4. ไม่ต้องคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้เป็น บุคคลล้มละลาย หรือไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือต้องโทษจำคุก ยกเว้นความผิดฐานประมาท หรือลหุโทษ การต้องคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดในกรณีดังกล่าว จะต้องเป็นในขณะที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกหรือในระหว่างที่เป็นสมาชิกของสมาคมเท่านั้น

ค่าลงทะเบียน และค่าบำรุงสมาคม

1.สมาชิกสามัญ ตลอดชีพ 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)

2.สมาชิกกิตติมศักดิ์ มิต้องเสียค่าลงทะเบียนและค่าบำรุงสมาคมแต่อย่างใดทั้งสิ้น

ใบสมัครสมาชิกสมาคมแพทย์ความงาม (ชมรมแพทย์เอสธีติคส์ เดิม)

กดเพื่อ DOWNLOAD ใบสมัครสมาชิก

สมาคมแพทย์ความงาม
สำนักงานของสมาคมตั้งอยู่ ณ เลขที่ 12/17 หมู่ที่ 6 ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

Association of Thai Aesthetic Physicians (ATAP)
12/17 Moo.6 Bangkhen, Mueang, Nonthaburi 11000

ผู้ประสานงานสมาคมฯ และ รับสมัครสมาชิก สมาคมฯ :
นางสาวสุกัญญา โชติปัญโญ (ต่าย)
เบอร์ติดต่อ โทร.094-9235536 หรือ 02-664-2295 ต่อ 1011